Projekt szkoleniowy Zawód Informator Turystyczny

Projekt szkoleniowy Zawód Informator Turystyczny

Łódzka Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału projekcie szkoleniowym „Zawód Informator Turystyczny”. Uczestnictwo w kursie zawodowym jest bezpłatne. Trenerzy Inspiros poprowadzą szkolenia z tematyki profesjonalnej obsługi turystów w punktach Informacji Turystycznej. Pierwsze szkolenia już w grudniu 2009.


Celem projektu cyklicznych szkoleń jest przygotowanie profesjonalnie wykształconych, posługujących się branżowym językiem angielskim INFORMATORÓW TURYSTYCZNYCH – osób zajmujących się obsługą rosnącego w województwie łódzkim ruchu turystycznego. W ramach projektu przeprowadzony zostanie dla beneficjentów specjalistyczny kurs zawodowy przygotowujący do pracy w charakterze informatora turystycznego.

Zajęcia teoretyczne: geografia i historia z elementami architektury regionu łódzkiego, system IT w Polsce, organizacja pracy biura IT, obsługa turysty z sieci, zastosowanie Internetu i komputera w pracy IT, profesjonalna obsługa klienta, pierwsza pomoc medyczna, konwersatorium branżowe z języka angielskiego. W ramach kursu zorganizowane będą 4 wyjazdy studyjne po atrakcjach turystycznych regionu łódzkiego.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają certyfikat zatwierdzony przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego potwierdzający nabycie nowych kompetencji zawodowych.

Udział w projekcie Zawód Informator Turystyczny jest otwarty dla mieszkańców całego Województwa Łódzkiego. Do udziału w projekcie zaproszone są osoby (kobiety i mężczyzn), które:

  • Ukończyły 18 rok życia (w tym osoby powyżej 45 roku życia);
  • Wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło;
  • Posiadają minimum wykształcenie średnie;
  • Posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły średniej;
  • Posiadają znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym;
  • Poszukują wsparcia w zakresie dostępu do nauki nowego zawodu;
  • Dobrowolnie przystępują do projektu poza miejscem i godzinami pracy;
  • Mieszkają na terenie województwa łódzkiego;
  • Szukają wsparcia w zakresie dostępu do nauki nowego zawodu;
  • Chcą zwiększyć swoje szanse na konkurencyjnym rynku pracy.

 

Projekt szkoleniowy Zawód Informator Turystyczny w województwie łódzkim szkolenia dla pracowników branży turystycznej

Projekt szkoleniowy Zawód Informator Turystyczny w województwie łódzkim

Realizator projektu szkoleniowego „Zawód Informator Turystyczny”

Głównym zadaniem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego (ROTWŁ) jest kreowanie i upowszechnianie, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, wizerunku województwa łódzkiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie. Duży nacisk kładziony jest także na promocję wewnętrzną, która ma pomóc mieszkańcom Łodzi i Województwa utożsamić się ze swoim miastem i regionem. Poprzez integrację samorządów, organizacji i przedsiębiorców z branży, ROTWŁ działa na rzecz popularyzacji turystyki i zwiększania liczby turystów odwiedzających Województwo Łódzkie.

Dzięki ścisłej współpracy z członkami ROTWŁ, Polską Organizacją Turystyczną i innymi organizacjami ROTWŁ dąży do skoncentrowania środków finansowych, co umożliwia skuteczniejszą promocję i zwiększa skalę realizowanych przedsięwzięć na rzecz Łodzi i Regionu Łódzkiego.  ROTWŁ wspiera tworzenie lokalnych struktur zainteresowanych rozwojem produktu turystycznego i poprawą systemu informacji turystycznej. Skupia się na przygotowaniu i publikowaniu wydawnictw promujących produkty i atrakcje turystyczne, na prowadzeniu portali informacyjnych, na wspieraniu lub organizowaniu imprez turystycznych, konferencji i szkoleń. ROTWŁ bierze udział w najważniejszych przedsięwzięciach targowych w kraju i za granicą, a dzięki kontaktom z mediami i branżą turystyczną stwarza lepszą możliwość poznania oferty turystycznej Województwa Łódzkiego.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

ul. Sienkiewicza 67, 90-009, Łódź
tel. (+48) 42 663-77-33
fax (+48) 42 663-77-33
kontakt@informatorturystyczny.edu.pl
http://www.rotwl.pl/

Kierownik projektu: Tomasz Koralewski, email:   tkoralewski@rotwl.pl  tel.kom. 695 132 888

Aktualne informacje na temat terminów i zakresu szkoleń w projekcie  ”Zawód Informator Turystyczny” na stronie www.informatorturystyczny.edu.pl