Program rozwoju produktu turystycznego Gdański Szlak Wodociągowy

Program rozwoju produktu turystycznego Gdański Szlak Wodociągowy

Eksperci Inspiros Consulting Group wykonali dla Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. analizę pt. „Program rozwoju produktu turystycznego Gdański Szlak Wodociągowy”.

W opracowaniu zaprezentowane są obiekty dziedzictwa przemysłowego związane z gospodarką wodną, zarówno w Polsce jak i zagranicą, takie jak zbiorniki wodne, wieże ciśnień, akwedukty (przykłady wykorzystania obiektów na cele inne niż zaopatrywanie mieszkańców w wodę). Przykłady te mogą służyć jako inspiracja do zagospodarowania obiektów w Gdańsku. Przedstawiono także przykłady innych obiektów oraz szlaków, które już obecnie stanowią produkty turystyczne. Przykłady te również mogą służyć jako pomysły do dalszych działań w tworzeniu Gdańskiego Szlaku Wodociągowego.

W kolejnych częściach publikacji przedstawiono stan istniejący obiektów w Gdańsku  tworzących planowany szlak, zbiór potencjalnych funkcji i działań, które można wprowadzić do obiektów. Ponadto dokument prezentuje stan planowany, w tym analizę wariantów projektu, docelowe funkcje oraz zakres prac niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania Gdańskiego Szlaku Wodociągowego.

Autorzy opracowania przedstawili  uwarunkowania prawne realizacji projektu, m.in. wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, zamówień publicznych. Rozdział ten zawiera również rekomendację dla formy działania szlaku.  Analiza ekonomiczna i finansowa przedstawia prognozowane nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacyjne, przychody z działalności, przepływy pieniężne oraz wskaźniki efektywności finansowej. Analiza została przeprowadzona niezależnie dla każdego z wariantów realizacji inwestycji.

W części dotyczącej analizy marketingowej produktu zaprezentowano najbliższą konkurencję, analizę SWOT, projekcję liczby użytkowników, możliwe działania zmierzające do komercjalizacji projektu, w tym działania promocyjne.

Spis treści opracowania „Program rozwoju produktu turystycznego Gdański Szlak Wodociągowy”.

 1. 1. Charakterystykę podobnych obiektów w Gdańsku, województwie pomorskim, Polsce i Europie,
 2. 2. Określenie pozycji konkurencyjnej,
 3. 3. Analizę prawną i środowiskową możliwości udostępnienia turystycznego obiektów hydrotechnicznych,
 4. 4. Określenie potencjalnych funkcji użytkowych obiektów,
 5. 5. Zakres koniecznej adaptacji i modernizacji w celu wprowadzenia nowych funkcji,
 6. 6. Wskazanie możliwych wariantów inwestycji,
 7. 7. Segmentację potencjalnych użytkowników,
 8. 8. Projekcję liczby użytkowników,
 9. 9. Projekcję przychodów i kosztów funkcjonowania dla poszczególnych wariantów,
 10. 10. Analizę ekonomiczną i finansową inwestycji w odniesieniu do różnych wariantów zakresu inwestycji i funkcji obiektu (Obliczanie IRR, ENPV, FNPV),
 11. 11. Komercjalizację i promocję nowego produktu turystycznego,
 12. 12. Wnioski i rekomendacje do planowanych działań.

 

Rezerwuar GIWK Stara Orunia

Rezerwuar GIWK Stara Orunia w Gda}sku Oruni

Rezerwuar GIWK Stary Sobieski

Rezerwuar GIWK Stary Sobieski w Gda}đku Wrzeszczu