Pomorski program rozwoju produktów turystycznych na lata 2008-2013

Pomorski program rozwoju produktów turystycznych na lata 2008-2013

27 stycznia 2009 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął „Program rozwoju produktów turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008-2013″. Dokument ten określa zasady, wyznacza kierunki i priorytety rozwoju produktów turystycznych w Województwie Pomorskim na najbliższe lata. Jego opracowanie zakłada Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2004-2013. Alicja Kosicka i Jarosław Marciuk  eksperci turystyczni z Inspiros Consulting Group byli konsultantami powstałego dokumentu. 

Program jest kontynuacją dokumentu opracowanego w roku 2004 i stanowi narzędzie zarówno dla beneficjentów projektów RPO WP (zwłaszcza działań 6.2. i 8.1.2.). W ramach Programu opracowano system wsparcia inicjatyw produktowych w regionie pomorskim, koordynowany przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną.

Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008 – 2013” składa sie z trzech podstawowych cześci: Część I opisuje założenia Programu, przesłanki jego realizacji, podstawowe definicje i zastosowaną metodologię działań, jak również wykorzystane źródła informacji. Opisany jest również w tej części przebieg prac nad Programem.

Część II zawiera rekomendacje dotyczące kierunków i obszarów rozwoju produktów turystycznych regionu pomorskiego, jak również proponowany schemat rozwoju produktów turystycznych oraz założenia systemu wsparcia rozwoju inicjatyw produktowych w pomorskim.

Część III opisuje system wdrażania i monitoringu Programu, określający role i zadania partnerów na poszczególnych etapach realizacji Programu, opis narządzi wsparcia oraz sposób określania zgodności inicjatyw produktowych z zaproponowanymi kierunkami działań  Ta część prezentuje również  sposób monitoringu i ewaluacji realizacji Programu przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Program rozwoju produktów turystycznych Województwa Pomorskiego

Program rozwoju produktów turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008 – 2013

Spis treści opracowania „Program rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego na lata 2008-2013″ 

I. Założenia Programu Rozwoju Produktów Turystycznych

1.1. Przesłanki realizacji Programu

1.2. Podstawowe definicje i pojecia stosowane w opracowaniu

1.3. Opis przyjętej metodologii

1.4. Źródła i materiały wykorzystane w opracowaniu

1.5. Program Produktów z roku 2004 i 2008-2013: podobienstwa i różnice

1.6. Przebieg prac nad Programem

II. Rekomendacje w zakresie kierunków i obszarów rozwoju produktów turystycznych regionu pomorskiego

2.1. Zidentyfikowane bariery i problemy rozwoju produktów turystycznych

2.2. Cel realizacji Programu Produktów

2.3. Zakładane efekty realizacji Programu

2.4. Zasady rozwoju produktów turystycznych

2.5. Kierunki rozwoju produktów turystycznych regionu pomorskiego

2.6. Sposób realizacji celu Programu

2.7. Proponowany schemat działan zwiazanych z rozwojem i wdrażaniem produktów turystycznych

2.8. Założenia do systemu wsparcia rozwoju produktów turystycznych

2.9. Źródła dofinansowania rozwoju produktów turystycznych

III. System wdrażania i monitoringu Programu

3.1. Priorytety wsparcia rozwoju produktów turystycznych

3.2. Metoda ustalania zgodnosci produktu z kierunkami rozwoju założonymi w Programie

3.3. Rola i zadania partnerów na poszczególnych etapach realizacji Programu

3.4. Narzędzia i instrumenty wsparcia rozwoju produktów turystycznych w ramach Programu

3.5. Ewaluacja i monitoring realizacji Programu

Publikacja „Program rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego na lata 2008-2013″ dostępna jest w biurze  Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.